Algemene voorwaarden Houseworks Klusjesdienst

1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Houseworks Klusjesdienst en de klant (koper, afnemer en iedere ander contactspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan.

De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen:

Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen, geheel vrijblijvend en kunnen door Houseworks Klusjesdienst worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en kosten. Prijsaanduidingen in catalogi, internet en/of via andere media dienen steeds als inlichting te worden beschouwd. Voor eventuele meerwerken, niet omschreven in de oorspronkelijke offerte wordt de klant steeds op voorhand geinformeerd ivm extra kosten alvorens deze werken worden uitgevoerd. Deze verschijnen eveneens als “extra kost” op de factuur. Indien de werken in regie worden uitgevoerd, dan zal hiervoor eveneens de extra werkuren worden aangerekend aan hetzelfde uurtarief als op de offerte. Indien tijdens de uitvoering van de werken omstandigheden aan het licht komen, die de uitvoering van de werken bemoeilijken en die niet voorzien zijn in de offerte, dan geeft dit aanleiding tot aanpassing van de opgegeven prijs. Indien hierover geen overeenkomst wordt bereikt, dan zal Houseworks Klusjesdienst alleszins door de klant worden vergoed voor de geleverde prestaties.
Offertes kunnen bevestigd worden door deze gehandtekend terug te bezorgen aan Houseworks Klusjesdienst, of een bevestiging via e-mail te verzenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor offertebedragen vanaf €1200 excl BTW zal een voorschotfactuur worden opgemaakt, 3 weken voor aanvang van de datum van uitvoering. Indien deze voorschotfactuur niet betaald is uiterlijk 48h voor aanvang van de werken behoud Houseworks Klusjesdienst zich ervan de werken op een later tijdstip uit te voeren.

3. Leveringen en vervoer:

Leveringstermijnen zijn louter indicatief zonder waarborg van levering of plaatsing op een bepaalde datum. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding ten laste van Houseworks Klusjesdienst. Noch tot ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is Houseworks Klusjesdienst ontlast van leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot terugbetaling van eventuele door de klant betaalde koopprijzen of voorschotten. Indien klacht m.b.t. de geleverde of geplaatste goederen, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 14 dagen te worden gedaan aan Houseworks Klusjesdienst per aangetekend schrijven.

4. Facturen, betalingen, protest:

De facturen van Houseworks Klusjesdienst dienen betaald te worden na uitvoering van de werken. In geval van niet-betaling van de facturen van Houseworks Klusjesdienst op de vervaldatum, is de klant een forfaitaire niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met en minimumberdag van €125,00. Dit ten titel van overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Elk protest op de facturen van Houseworks Klusjesdienst is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd een aanvaard.

5. Annulering en ontbinding:

In geval van annulatie van een overeenkomst vanwege de klant, dient de klant dit uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van de werken te melden. Zoniet wordt er een annulatiekost aangerekend van €250. Alle reeds door Housworks Klusjesdienst aangekochte of bestelde materialen dienen door de klant te worden vergoed.

6. Aansprakelijkheid:

De verbintenissen in hoofde van Housworks Klusjesdienst zijn middelenverbindtenissen. De klant zal Housworks Klusjesdienst nooit aansprakelijk kunnen stellen van schade of ongevallen die voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derden van de door Housworks Klusjesdienst geleverde goederen.
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van goederen, zowel tijdens de plaatsing als het gebruik hiervan. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat wanneer goederen vervaardigd zijn uit levende materialen (hout,..) deze onderhevig kunnen zijn aan vervormingen of veranderingen dewelke te weiten zijn aan de aard van het materiaal zelf. De klant zal Housworks Klusjesdienst nooit aansprakelijk stellen.

7. Eigendomsvoorbehoud:

De verkochte goederen blijven uitdrukkelijk eigendom van Housworks Klusjesdienst zolang het verschuldigde bedrag niet volledig werd betaald. Zelfs indien de goederen werden gëintegreerd in een groter geheel (bv wandtegels in een badkamer)

8. Uitvoeringsvoorwaarden:

Om de geplande werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren dient er door de klant rekening te worden gehouden met een aantal voorwaarden:

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht:

In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast.